Obchodní podmínky

 

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup prostřednictvím internetového obchodu na webových stránkách, které provozuje Zdeněk Mittner - kovářství.

Prodávající:
Zdeněk Mittner – kovářství
U Zvonice 375, 664 61 Rajhradice
IČ: 462 66 453
DIČ: CZ6603210042
tel.: 608 107 107
e-mail: mittner@mittner.cz

Kupující:
Fyzická, nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo zboží z internetového obchodu firmy Zdeněk Mittner - kovářství.

Smluvní vztahy podléhají výhradně platným zákonům na území ČR a české jurisdikci. Podáním závazné objednávky vyjadřuje kupující souhlas s těmito obchodními a platebními podmínkami a bere na sebe závazek je v plné míře respektovat.

2. Způsob objednávání a uzavření kupní smlouvy

Zboží je objednáváno prostřednictvím formulářů. Pouze řádně vyplněná objednávka obsahující veškeré předepsané náležitosti je považována za platnou. Objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za závazné. Prodávající neručí za omyly v objednávce ze strany kupujícího.
Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a s že s nimi souhlasí.
Odesláním objednávky akceptuje kupující výši ceny zboží, zvolený způsob dopravy a platební podmínky.
Prodávající si vyhrazuje právo požádat kupujícího o případnou písemnou autorizaci objednávky.
Podání objednávky je považováno za návrh kupní smlouvy. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím a úplným zaplacením kupní ceny.

2.A Předmět objednávky a závazky prodávajícího
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce, které má být dodáno. Prodávající se zavazuje dodat jen zboží v bezvadném stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky. Prodávající je povinen plnit své závazky řádně, včas a s náležitou péčí.
Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

2.B Závazky kupujícího
Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu, včetně poštovného, dle ceníku přepravce.

3. Dodací podmínky

Objednávky z internetového obchodu firmy Zdeněk Mittner - kovářství jsou realizovány pouze v České republice. Po dohodě lze zboží dodat i do jiných zemí, za předem dohodnutých podmínek.

3.A Termín dodání zboží
Zboží bude expedováno dopravci ihned jak bude potvrzen termín dodání pracovníkem firmy Zdeněk Mittner - kovářství a odsouhlasený telefonicky se zákazníkem.
V případě objednání zboží, které není na skladě, či nastanou - li jiné změny, bude kupující vyrozuměn pracovníkem firmy Zdeněk Mittner - kovářství telefonicky, e-mailem.

3.B Dopravce
Dopravu zajišťují přepravci působící na území ČR.
Prodávající si vyhrazuje právo určit, popř. změnit způsob přepravy, a to s ohledem na objem, hmotnost dodávky a bezpečnost dopravy.

3.C Cena za dopravu
U objednávek se uplatňuje poštovné dle aktuálního sazebníku přepravce.

3.D Převzetí dodávky
Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. Ihned by mělo být zahájeno u dopravce reklamační řízení a kopie zápisu by měla být bez zbytečného odkladu zaslána prodávajícímu, jinak nemůže být na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky žádný nárok. V případě shledání porušení či poškození doporučujeme kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu odmítnout !
Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

4. Způsob úhrady

Úhrada probíhá na dobírku.
Kupující zaplatí úplnou kupní cenu vč. poštovného při převzetí zboží.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího:
Kupující má právo odstoupit od smlouvy, nejpozději do 3 dnů ode dne převzetí zboží. V tomto termínu je kupující osobně povinen vrátit prodávajícímu zpět nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu, na vlastní náklady.
O úmyslu odstoupit od smlouvy, je kupující povinen informovat prodávajícího a dohodnout se na ostatních podrobnostech na tel.čísle 608 107 107, nebo 777 114 111.
Vracené zboží, které bude zasláno na dobírku, nebude převzato !
Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku (kupní cenu zboží). Náklady spojené s dopravou, balením vraceného zboží hradí kupující.

6. Jiná ustanovení

V případech, kdy:
- se zboží již nevyrábí nebo nedodává
- se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží
bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup zahrnující i možnost zrušení objednávky nebo její části.

6.A Ceny zboží
Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

6.B Řešení sporů

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 Kupující má právo v případě rozporu kvality nebo dodávky zboží na mimosoudní řešení sporů za pomoci ČOI.

 

V mimosoudním řešení sporů jde o tzv. konciliaci (usmíření), během níž pracovník ČOI povede strany k urovnání sporu jako nezávislý prostředník, který jim bude případně nápomocen radou a názorem. Nebude však ve sporu rozhodovat. Výsledkem řízení bude uzavření soukromoprávní dohody stran.

 

V mimosoudním řešení sporů se může kupující obrátit na ČOI na adrese www.coi.cz  a nebo přímo vyplnit žádost týkající se konkrétního sporu na adrese https://adr.coi.cz/cs .

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

6.C Užívání registrovaných údajů
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě sjednáno jinak.

7. Reklamace

7.A Kupující
Podpisem dopravní listiny dopravci při převzetí zboží stvrzuje kupující souhlas se záručními podmínkami. Kupující je povinen bezprostředně po dodání zboží toto prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodávajícího o případných zjištěných závadách. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je v dodacím listu a skutečně dodaným zbožím (například v druhu nebo množství), je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří dnů, informovat prodávajícího.

7.B Prodávající
O reklamaci prodávající rozhodne nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení reklamovaného zboží a vyrozumí o tom reklamujícího sjednaným způsobem. Reklamace bude vyřízena bez zbytečných odkladů a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.C Zánik nároku na uplatnění reklamace
Nárok na uplatnění reklamace zaniká při:

  • porušení ochranných pečetí nebo nálepek pokud na zboží jsou
  • neodbornou instalací, zacházením či obsluhou nebo použitím, které je v rozporu s uživatelskou příručkou či návodem či obvyklými postupy
  • používání zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám použití uvedených v dokumentaci, příručce či návodu nebo obvyklému použití
  • poškození zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním nevhodným způsobem.

V případě neoprávněné reklamace je reklamace odmítnuta, zboží je vráceno kupujícímu na jeho náklady, nebo je oprava kupujícímu účtována, o čemž musí být kupující předem vyrozuměn.

8. Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů se řídí Podmínkami ochrany osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”).

9. Závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky platí ve znění platném v den odeslání elektronické objednávky.
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem zprovoznění internetového obchodu firmy Zdeněk Mittner - kovářství.
Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek bez předchozího upozornění.

 
© 2023, Umělecké kovářství Mittner - Brno